Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wzory dokumentów

Podania należy składać w postaci elektronicznej poprzez USOSweb

UWAGA! W wersji papierowej obowiązują wnioski wymagające własnoręcznego podpisu.

 

Szczegółowe informacje oraz lista podań składanych w formie elektronicznej dostępne są na stronie WZiKS:

https://wzks.uj.edu.pl/studenci/podania-studenckie

 

Wzór wniosku o rezygnację ze studiów - do pobrania

Wzór podania o wyrażenie zgody na wznowienie studiów - do pobrania

Wzór wniosku o zmianę warunków płatności za studia (przesunięcie terminu płatności, rozłożenie opłaty na raty) - do pobrania

Wzór wniosku o udzielenie zwolnienia z opłat za świadczone usługi edukacyjne - do pobrania

Wzór umowy o organizację praktyki zawodowej studentów - do pobrania

Wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy - do pobrania

Wzór wniosku o udzielenie zgody na udział w zajęciach prowadzonych w jednostkach WZiKS - do pobrania

Dziennik praktyk, wzór (do wydruku dwustronnego, do złożenia) - do pobrania

Uchwała nr 11/X/2019 Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie: warunków i zasad udzielania indywidualnego planu studiów.

Uchwała nr 13/III/2021 Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 2 czerwca 2021 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 11/X/2019 Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 września 2019 r.

Link do formularza (załącznik nr 3): https://formularz-ips.wzks.uj.edu.pl/  

Schemat działania

Student: 

 1. Student inicjuje formularz https://formularz-ips.wzks.uj.edu.pl/  
 1. Wpisuje swoje dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz powód, dla którego wnioskuje o IPS 
 2. Z dostępnych list wybiera: 
  • kierunek studiów 
  • imię oraz nazwisko prowadzącego przedmiot 
  • nazwę przedmiotu 
 3. Zaznacza rodzaj studiów i rok 
 4. Zaznacza semestr i rok akademicki 
 5. Wysyła formularz używając przycisku „Wyślij podanie” 

 

Wykładowca: 

Podanie zostaje dostarczone na adres wykładowcy z niezbędnymi informacjami a także odnośnikiem do wstępnie wypełnionego formularza. 
Po wypełnieniu formularza należy użyć przycisku Generuj PDF. Plik pdf można zapisać na dysku w celu wydruku bądź wysłania. 
Wszystkie wiadomości email generowane przez formularz wysyłane są z adresu pmik@uj.edu.pl w imieniu osoby wysyłającej, natomiast w polu Reply to znajduje się adres studenta wypełniającego formularz, dzięki czemu wszystkie odpowiedzi kierowane są właśnie na jego adres. 

 

Link do filmu obrazującego proces generowania formularza:

https://web.microsoftstream.com/video/d9c99ae5-95c7-4ae8-b047-034f677b4dc4 

Formularz zgody na udostępnienie danych osobowych osobie trzeciej - do pobrania

Formularz zgody na udostępnienie danych osobowych na wniosek pracodawcy - do pobrania

Wzór podania o uwzględnienie zaliczonego przedmiotu w okresie do pięciu lat od daty jego zaliczenia - do pobrania

Wzór podania o uwzględnienie zaliczonego przedmiotu w okresie powyżej pięciu lat od daty jego zaliczenia - do pobrania

Wzór deklaracji studenta o zamiarze skorzystania z urlopu studenckiego - do pobrania

Wzór podania o uznanie nieprzystąpienia do egzaminu za usprawiedliwione oraz o wyznacznie dodatkowego terminu egzaminu - do pobrania

Wzór wniosku na wyrażenie zgody na wyznaczenie trzeciego terminu egzaminu w trakcie tego samego roku akademickiego - do pobrania

Wzór oświadczenia wymaganego do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego - do pobrania

Wzór podania o wyrażenie zgody na złożenie pracy dyplomowej/egzaminu/egzaminu dyplomowego w języku obcym - do pobrania

Wzór podania o wyrażenie zgodny na zmianę promotora pracy magisterskiej - do pobrania

Wzór podania o wyrażenie zgody na pierwsze powtarzanie roku - do pobrania

Wzór podania o wyrażenie zgody na ponowne powtarzanie roku - do pobrania

Wzór podania o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu przystąpienia do egzaminu dyplomowego - do pobrania

Wzór podania o wyrażenie zgody na wpis warunkowy na kolejny rok studiów - do pobrania

Wzór wniosku o egzamin komisyjny - do pobrania

Szczegółowe warunki i zasady ubiegania się o przeniesienie z innej uczelni, zmiany kierunku lub specjalności studiów bez postępowania rekrutacyjnego oraz zmiany formy studiów z niestacjonarnych na stacjonarne w ramach danego kierunku studiów - do pobrania

Wzór wniosku o udzielenie urlopu dziekańskiego - do pobrania

Wzór wniosku o wpis po urlopie dziekańskim - do pobrania

Wzór podania o wyrażenie zgody na realizację zajęć w planie kolejnego roku studiów w trybie tzw. awansu - do pobrania

Zasady realizacji przedmiotu/modułu kształcenia oraz formy zaliczeń/egzaminów w trybie eksternistycznym w ramach indywidualnego planu studiów - do pobrania

Szczegółowe warunki i zasady ubiegania się o indywidualny plan studiów na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ - do pobrania

Wzór wniosku o indywidualny plan studiów - do pobrania

Karta studenta występującego o indywidualny plan studiów - do pobrania

Zasady realizacji przedmiotu/modułu kształcenia oraz formy zaliczeń/egzaminów w trybie eksternistycznym w ramach indywidualnego planu studiów, formularz - do pobrania

Wniosek o udzielenie zwolnienia z opłat - do pobrania