Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PRACE DYPLOMOWE

W roku akademickim 2019/20 studenci ostatniego roku studiów przygotowujący prace dyplomowe zobowiązani są do przestrzegania przepisów Regulaminu studiów UJ obowiązującego od dnia 01.10.2019 r.

I. OTWARCIE SYSTEMU ARCHIWUM PRAC (AP)

Student, po uzyskaniu akceptacji promotora, zobowiązany jest przekazać do sekretariatu do dnia 30 kwietnia ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów informacje dotyczące pracy dyplomowej:

 • tytuł pracy dyplomowej
 • imię i nazwisko autora pracy
 • dane promotora oraz recenzenta

II. WPROWADZENIE PRACY DO AP

Pracę dyplomową do ostatecznego zatwierdzenia przez promotora należy wgrać do systemu AP co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony jednak nie później niż do dnia 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów.

III. ARCHIWIZOWANIE PRACY

 • zalogować się do serwisu Archiwum Prac (AP) UJ pod adresem https://www.ap.uj.edu.pl/?_s=1 (login i hasło jak do USOS)
 • wypełnić formularz zawierający szczegółowe dane dotyczące pracy dyplomowej: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim i ewentualnie w języku pracy
 • wgrać do systemu AP pracę w postaci scalonego pliku PDF (rozmiar pliku nie powinien przekraczać 15MB) wraz z ewentualnymi załącznikami, które powinny być przesłane w postaci jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z), a rozmiar każdego z przesyłanych plików nie powinien przekraczać 200MB
 • w przypadku konieczności wprowadzenia załącznika o większym rozmiarze należy skontaktować się z Archiwum UJ
 • ewentualne zmiany pliku mogą zostać wprowadzone po odblokowaniu przez promotora możliwości ponownego wprowadzenia pracy do systemu AP
 • praca wprowadzona przez studenta do systemu AP jest automatycznie poddawana weryfikacji w systemie JSA

 

Instrukcje wprowadzania danych do systemu AP znajdują się na stronie: http://usosownia.uj.edu.pl/ap.

Do egzaminu dyplomowego dopuszczony zostanie student, którego praca została zatwierdzona przez promotora i zrecenzowana, tzn. posiada w systemie AP status „5-praca gotowa do obrony”.

IV. DOKUMENTY

 W sekretariacie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem obrony, jednak nie później niż do dnia 30 września, należy złożyć:

 1. podpisane oświadczenie o prawach autorskich wygenerowane z systemu AP
 2. podpisane oświadczenie wymagane do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego
 3. wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych
 4. potwierdzenie wniesienia opłaty za dyplom/suplement po uzyskaniu z sekretariatu informacji o wysokości opłaty za dyplom oraz numerze konta
 5. zgodnie z obowiązującymi wzorami dyplomów ukończenia studiów, od dnia 1 października 2019 r. absolwent UJ otrzymuje dyplom bez fotografii.
 6. student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową tylko w wersji elektronicznej

 

Niezłożenie dokumentów w terminie skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego.

 

UWAGA! 

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 DOKUMENTY W FORMIE SKANÓW NALEŻY PRZESŁAĆ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ W DOMENIE @student.uj.edu.pl/@uj.edu.pl LUB POCZTĄ TRADYCYJNĄ NA ADRES SEKRETARIATU.

 

V. PRZED OBRONĄ

Student przed obroną zobowiązany jest:

 1. sprawdzić czy posiada wszystkie wpisy w systemie USOSweb
 2. uregulować wszelkie zobowiązania finansowe wobec UJ
 3. zamknąć wszystkie konta w Bibliotekach UJ
 4. absolwent studiów magisterskich zobowiązany jest dostarczyć do sekretariatu legitymację studencką celem jej unieważnienia

VI. OPŁATA ZA DYPLOM

Absolwent otrzymuje dyplom wraz z suplementem oraz ich odpisy w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.

1. Absolwent, który rozpoczął studia przed rokiem akademickim 2019/2020, po złożeniu odpowiednio wypełnionego wniosku otrzymuje:

 • dyplom oraz suplement wraz z dwoma odpisami w języku polskim – 60zł
 • odpis dyplomu i suplementu w języku angielskim – 40zł

2. Absolwent, który rozpoczął lub wznowił studia od roku akademickiego 2019/2020, otrzymuje:

 • dyplom i suplement wraz z dwoma odpisami w języku polskim lub – w zależności od złożonego wniosku – dyplom i suplement oraz ich jeden odpis w języku polskim i jeden odpis w języku angielskim – bezpłatnie;
 • na wniosek – odpis dyplomu i/lub odpis suplementu w języku angielskim – za każdy odpis uiszcza opłatę w wysokości 20zł

 

Szczegółowe informacje w sprawie wysokości i zasad pobierania opłat za dyplomy znajdują się w Piśmie okólnym nr 4 Rektora UJ z dnia 4 grudnia 2019 r.

VII. ZARZĄDZENIA

Szczegółowe zasady składania prac dyplomowych określa Rektor w drodze zarządzenia. Obecnie obowiązują: Zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lutego 2019 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac 

 

oraz

 

Zarządzenie nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lutego 2019 roku w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac.

 

 

Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej z dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie zasad przeprowadzania stacjonarnych egzaminów dyplomowych