Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PRACE DYPLOMOWE

Studenci zobowiązani są do przestrzegania przepisów Regulaminu studiów UJ.

Do dnia 30 kwietnia ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów należy przekazać do sekretariatu informacje dotyczące pracy dyplomowej:

 • imię i nazwisko autora pracy
 • tytuł pracy dyplomowej
 • dane promotora oraz recenzenta

Pracę dyplomową do ostatecznego zatwierdzenia przez promotora należy wgrać do systemu AP co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony jednak nie później niż do dnia 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów.

 • zalogować się do serwisu Archiwum Prac (AP) UJ pod adresem https://www.ap.uj.edu.pl/?_s=1 (login i hasło jak do USOS)
 • wypełnić formularz zawierający szczegółowe dane dotyczące pracy dyplomowej: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim i ewentualnie w języku pracy
 • zatwierdzić oświadczenie o samodzielności i oryginalności przygotowywanej pracy oraz że nie zawiera ona informacji podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych
 • wgrać do systemu AP pracę w postaci scalonego pliku PDF (rozmiar pliku nie powinien przekraczać 20MB) wraz z ewentualnymi załącznikami, które powinny być przesłane w postaci jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z), a rozmiar każdego z przesyłanych plików nie powinien przekraczać 200MB
 • w przypadku konieczności wprowadzenia załącznika o większym rozmiarze należy skontaktować się z Archiwum UJ
 • ewentualne zmiany pliku mogą zostać wprowadzone po odblokowaniu przez promotora możliwości ponownego wprowadzenia pracy do systemu AP
 • praca wprowadzona przez studenta do systemu AP jest automatycznie poddawana weryfikacji w systemie JSA

Instrukcje wprowadzania danych do systemu AP znajdują się na stronie: http://usosownia.uj.edu.pl/ap.

Do egzaminu dyplomowego dopuszczony zostanie student, którego praca została zatwierdzona przez promotora i zrecenzowana, tzn. posiada w systemie AP status „5-praca gotowa do obrony” oraz złoży w sekretariacie wymagane dokumenty.

W sekretariacie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem obrony, jednak nie później niż do dnia 30 września, należy złożyć:

 • wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za dyplom i suplement
 • podpisane oświadczenie o posiadaniu dostępu do urządzenia obsługującego wybraną technologię informatyczną wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz dostępu do sieci Internet, zapewniających odpowiednią jakość przekazu audio i wideo
 • informacja o planowanej obecności innych osób w trakcie egzaminu dyplomowego – w przypadku, gdy egzamin dyplomowy przeprowadzany jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a obecność innych osób wynika z ustalonych z Działem ds. Osób Niepełnosprawnych UJ warunków adaptacji egzaminu dyplomowego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • podpisane oświadczenie o korzystaniu z form wsparcia w ramach Projektu ZintegrUJ
 • oświadczenie o korzystaniu/nie korzystaniu z form wsparcia realizowanych na UJ w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • podpisane oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów form wsparcia w ramach projektu Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ - dostępny jest także wzór oświadczenia w języku angielskim: Declaration of compliance with the obligation BPDU
 

Zgodnie z obowiązującymi wzorami dyplomów ukończenia studiów, od dnia 1 października 2019 r. absolwent UJ otrzymuje dyplom bez fotografii.

Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową tylko w wersji elektronicznej

Niezłożenie dokumentów w terminie skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego.

UWAGA! 

Warunkiem podejścia do egzaminu przy użyciu platformy MSTeams jest posiadanie konta pocztowego w domenie student.uj.edu.pl lub doctoral.uj.edu.pl. W przypadku braku stosownego adresu, należy ubiegać się o jego założenie lub jeśli student posiada już konto w domenie usosweb.uj.edu.pl, należy dokonać odpowiednio wcześniej (przynajmniej 72h przed datą egzaminu) migracji konta do domeny student.uj.edu.pl lub doctoral.uj.edu.pl.

Student przed obroną zobowiązany jest:

·  posiadać konto pocztowe w domenie student.uj.edu.pl lub doctoral.uj.edu.pl

·  sprawdzić czy posiada wszystkie wpisy w systemie USOSweb

·  uregulować wszelkie zobowiązania finansowe wobec UJ

·  zamknąć wszystkie konta w Bibliotekach UJ

         wypis z biblioteki WZiKS - instrukcja

·  absolwent studiów magisterskich zobowiązany jest dostarczyć do sekretariatu legitymację studencką celem jej unieważnienia

Absolwent otrzymuje dyplom wraz z suplementem oraz ich odpisy w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.

1. Absolwent, który rozpoczął studia przed rokiem akademickim 2019/2020, po złożeniu odpowiednio wypełnionego wniosku otrzymuje:

- dyplom oraz suplement wraz z dwoma odpisami w języku polskim – 60zł

- odpis dyplomu i suplementu w języku obcym – 40zł

2. Absolwent, który rozpoczął lub wznowił studia od roku akademickiego 2019/2020, po złożeniu odpowiednio wypełnionego wniosku bezpłatnie otrzymuje:

- dyplom i suplement w języku polskim wraz z odpisem w języku polskim lub obcym

- dodatkowe odpisy dyplomu i/lub suplementu w języku polskim

Za dodatkowy odpis dyplomu w języku obcym absolwent uiszcza opłatę w wysokości 20zł

Za dodatkowy odpis suplementu w języku angielskim absolwent uiszcza opłatę w wysokości 20zł

Suplement tłumaczony jest tylko na język angielski.

Szczegółowe informacje w sprawie wysokości i zasad pobierania opłat za dyplomy znajdują się w Piśmie okólnym nr 4 Rektora UJ z dnia 30 grudnia 2020 r.

Absolwent otrzymuje dyplom wraz z suplementem oraz ich odpisy w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów tj. od dnia obrony pracy dyplomowej. Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 października 2019 r. wzorami dyplomów ukończenia studiów, absolwent UJ otrzymuje dyplom bez fotografii. Dyplom i suplement powinny być odebrane osobiście przez absolwenta.

W przypadku kiedy absolwent nie będzie mógł odebrać dyplomu osobiście, może złożyć upoważnienie
i wskazać osobę, która odbierze w jej/ jego imieniu dyplom wraz z kompletem odpisów i suplementami.

UWAGA! Upoważnienie należy złożyć osobiście w sekretariacie jednostki wydającej dyplom, umożliwiając tym samym pracownikowi UJ potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej. Alternatywnie, potwierdzenia autentyczności podpisu może dokonać notariusz.

Szczegółowe zasady składania prac dyplomowych określa Rektor w drodze zarządzenia. Obecnie obowiązują:

Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku

Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 roku
w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac

Zarządzenie nr 105 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: organizacji egzaminów dyplomowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie: dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego

Standardy prac dyplomowych w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ

Instrukcja pisania pracy licencjackiej

Instrukcja pisania pracy magisterskiej