Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin studenckich praktyk zawodowych

REGULAMIN

STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

W INSTYTUCIE SZTUK AUDIOWIZUALNYCH UJ

 

Obowiązujący od dnia 28.03.2018

Wprowadzony na podstawie decyzji Rady Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ z dnia 28.03.2018

 

 

Wzór umowy o organizację praktyki zawodowej studentów - do pobrania

Dziennik praktyk, wzór (do wydruku dwustronnego, do złożenia) - do pobrania

 

1. Studenckie praktyki zawodowe w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ reguluje niniejszy Regulamin opracowany na podstawie następujących aktów prawnych:

 

       a. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym,

       b. Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego,

       c. Regulamin Studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim

 

  2. Praktyki zawodowe są integralną częścią studiów dla studentów studiów I stopnia wszystkich trybów.

      3. Praktyki zawodowe przewidziane w planie studiów pełnią ważną funkcję w procesie przygotowania zawodowego przyszłych absolwentów przyczyniając się do rozwijania aktywności i przedsiębiorczości studentów oraz praktycznego zastosowania nabytej wiedzy teoretycznej.

      4. Z-ca Dyrektora ISzA UJ ds. dydaktycznych sprawuje ogólny nadzór nad prawidłową organizacją i merytorycznym przebiegiem praktyk studenckich.

      5. Organizacją praktyk zajmuje się Koordynator Praktyk w ISzA UJ.

      6. Nadzór nad studentem w trakcie odbywania praktyki sprawuje bezpośredni opiekun z danej placówki.

      7. Student Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej zgodnie z programem studiów w wymiarze 60 godzin do końca IV semestru studiów.

      8. Praktyki mogą być realizowane tylko w placówkach kulturalnych, nazywanych dalej Instytucjami.

      9. Praktyki realizowane powinny być w taki sposób, aby nie kolidowały z zajęciami dydaktycznymi.

    10. Celem praktyk jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem wybranych Instytucji kulturalnych w szczególności poprzez:

      a. poznanie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania wybranych Instytucji,

      b. poznanie procesów realizacji zadań publicznych przez wybrane Instytucje,

      c. poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach w wybranych Instytucjach,

      d. weryfikacje wiedzy teoretycznej w praktyce, polegającą na wykształceniu umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej, zdobytej w toku studiów w praktycznym funkcjonowaniu placówki kulturalnej,

      e. poznanie własnych możliwości i umiejętności na rynku pracy,

      f. dokonanie ocen i sformułowania wniosków na temat poznanej pracy,

      g. nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w trakcie poszukiwania pracy po ukończeniu studiów,

      h. realizację innych zadań i celów określonych przez Koordynatora Praktyk w porozumieniu z Dyrektorem ISzA UJ ds. dydaktycznych.

11. Student Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ może wybrać jedną z kilku możliwości odbycia praktyki zawodowej

      a. praktyki w samodzielnie wybranej (-ych) przez studenta Instytucji (-ach),

      b. praktyki w którejś ze wskazanych w sylabusie przedmiotu placówek kulturalnych,

      c. zaliczenia w poczet praktyk wykonywanej przez studenta pracy lub odbytego stażu (w okresie po rozpoczęciu studiów), w wymiarze co najmniej 60 godzin, zwane dalej zaliczeniem w poczet praktyk,

      d. zaliczenie w poczet praktyk działań organizacyjnych na rzecz ISzA UJ (w tym udziału w organizacji konferencji naukowych).

12. Student może odbyć praktykę także w Instytucji innej niż wymienione w pkt.11, jednakże musi uprzednio uzyskać zgodę Z-cy Dyrektora ISzA UJ ds. dydaktycznych po zaopiniowaniu przez Koordynatora Praktyk.

13. Zaliczenie w poczet praktyk następuje za zgodą Z-cy Dyrektora ISzA UJ ds. dydaktycznych.

14. Warunkiem uzyskania zgody na realizację praktyk w Instytucji Innej niż wymienione w pkt.11 jest złożenie podania do Z-cy Dyrektora ISzA UJ ds. dydaktycznych, zaopiniowanego uprzednio przez Koordynatora Praktyk. Do podania powinny być dołączone dokumenty uzasadniające prośbę studenta, a w szczególności zaświadczenie potwierdzające zakres podejmowanych działań (zakres obowiązków), czas ich trwania i miejsce wykonywania potwierdzone przez daną Instytucję.

15. Koordynatorzy Praktyk w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ, zajmujący się organizacją praktyk zawodowych dla studentów ISzA UJ, są proponowani i zatwierdzani przez Dyrektora ISzA UJ spośród nauczycieli akademickich

16. Do zadań Koordynatora Praktyk należy:

a. nadzór organizacyjny nad przebiegiem praktyk,

b. wskazanie w sylabusie przedmiotu placówek kulturalnych, w których studenci mogą odbywać praktyki zawodowe,

c. przedstawianie do akceptacji przez Z-cę Dyrektora ISzA UJ ds. dydaktycznych propozycji porozumień z podmiotami przyjmującymi studentów na praktyki,

d. dokonywanie oceny dokumentacji dostarczonej przez studentów z realizacji praktyk i zaliczanie praktyk na podstawie złożonego przez studenta Dziennika Praktyk (z zapisem jej przebiegu, pieczęcią i podpisem Zakładowego Kierownika Praktyk) stanowiącego potwierdzenie jej odbycia.

e. dokonywanie wpisu zaliczenia praktyk w systemie USOS

f. składanie sprawozdań z odbytych praktyk w danym roku akademickim przez studentów w ramach każdego kierunku studiów Z-cy Dyrektora ISzA UJ ds. dydaktycznych

17. Koordynatorzy Praktyk otrzymują wynagrodzenie wynikające z przepisów przyjętych na Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie dodatkowych wynagrodzeń nauczycieli akademickich

18. Przed rozpoczęciem odbywania programowej praktyki musi zostać podpisane porozumienie dotyczące organizacji praktyk studentów szkół wyższych pomiędzy Instytutem Sztuk Audiowizualnych UJ a Instytucją przyjmującą studenta na praktykę, nazywane dalej Umową o Organizację Praktyki Zawodowej Studentów, które student wraz z Dziennikiem Praktyk odbiera z sekretariatu ISzA.

19. Umowa o Organizację Praktyki Zawodowej Studentów sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wzór umowy o organizację praktyki zawodowej studentów - do pobrania

20. Instytucja przyjmująca studenta na praktykę powinna wyznaczyć Opiekuna Praktyk.

21. Przed rozpoczęciem praktyki student powinien przygotować się do jej odbycia. W tym celu powinien zapoznać się z zasadami dotyczącymi praktyk w wybranej Instytucji (np. obowiązkowe szkolenie BHP).

22. Student rozpoczynający praktyki zobowiązany jest posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków (obejmującą czasem trwania cały okres praktyk zawodowych).

23. Student zobowiązany jest do punktualnego stawienia się w wyznaczonym terminie w Instytucji zgodnie z ustaleniami z opiekunem Praktyk.

24. Podczas praktyki student jest zobowiązany do:

a. godnego reprezentowania Instytutu Sztuk audiowizualnych UJ,

      b. traktowania z szacunkiem pracowników i mienia Instytucji, w której odbywa praktyki,

      c. przestrzegania wymaganych przez Instytucję zasad oraz klauzul ochrony danych i poufności dokumentów,

      d. stawiania się w miejscu praktyki w dniach roboczych, o godzinie wyznaczonej przez Opiekuna Praktyk,

      e. noszenia stroju odpowiedniego do sytuacji i zwyczajów panujących w Instytucji,

      f. planowej realizacji programu praktyk i wyjaśniania ewentualnych odstępstw z Opiekunem Praktyk, a w dalszej kolejności z Koordynatorem Praktyk.

25. Obecność na praktyce jest obowiązkowa.

26. Student prowadzi na bieżąco jej dokumentację w Dzienniku Praktyk, w postaci codziennych zapisów czynności wykonywanych podczas praktyki, potwierdzoną czytelną pieczątką placówki i podpisem opiekuna Praktyk.

27. Dokumentację praktyk, będącą podstawą ich zaliczenia, stanowią:

a. w przypadku praktyk indywidualnych – Dziennik Praktyk z realizacją praktyk potwierdzoną pieczęcią Instytucji i podpisem Kierownika Praktyk,

b. w przypadku zaliczenia w poczet praktyk – pisemna zgoda Z-cy Dyrektora ISzA UJ ds. dydaktycznych.

28. Zaliczenia praktyk studenckich dokonuje Koordynator Praktyk w oparciu o Dziennik Praktyk, na podstawie zapisu jej przebiegu poświadczonego przez Kierownika Praktyk pieczątką i podpisem.

29. Dzienniczki Praktyk studenci zobowiązani są przedłożyć Koordynatorowi Praktyk do 15.09. danego roku akademickiego (czyli do końca sesji poprawkowej).

30. Odbycie praktyk jest niezbędnym wymogiem zaliczenia II roku studiów I stopnia wszystkich trybów (dzienne, zaoczne) w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ.

31. Student, który nie odbył wymaganej w planach studiów praktyki, nie może przystąpić do egzaminu dyplomowego.

32. Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ nie pokrywa kosztów związanych z organizacją praktyk, za wyjątkiem wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 17.

33. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin Studiów Uniwersytetu Jagiellońskiego.